Cumulex NV (voorheen Sucraf) maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2020 bekend. In 2020 heeft Cumulex N.V. – net als in boekjaar 2019 – een klein negatief resultaat behaald van -29 duizend euro. Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,01 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (- 2,16 miljoen euro). De door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2020 is vandaag op de website gepubliceerd.

Gedurende 2020 heeft het bestuur, ondanks de belemmeringen die verband houden met Covid-19, initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Hierover is met enkele partijen gesproken, maar deze gesprekken hebben tot dusver niet geleid tot concrete voorstellen.

Cumulex streeft naar de inbreng van activiteiten waarbij sprake is van een aantrekkelijke waardepropositie, een positief effect op winstgevendheid en winst per aandeel, en een gezond groeiperspectief op lange termijn.

In de op 16 februari jl. gehouden buitengewone aandeelhoudersvergaring hebben aandeelhouders unaniem ingestemd met de modernisering van de statuten en de wijziging van de statutaire naam naar Cumulex NV. De reguliere aandeelhoudersvergadering zal op 14 juni 2021 plaatsvinden.