In het onderstaande persbericht wenst Sucraf N.V. (Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique Centrale) u te informeren over de jaarcijfers 2019 en de impact van COVID-19 op Sucraf.

Jaarcijfers
Sucraf N.V. maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2019 bekend. Over het boekjaar in 2018 heeft Sucraf N.V. een klein negatief resultaat behaald van -29 duizend euro (2017: -30 duizend euro). Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,01 euro. Het eigen vermogen van Sucraf blijft fors negatief (- 2,13 miljoen euro). Sucraf zal binnenkort de jaarrekening 2019 op haar website publiceren.

Gedurende 2019 zijn er initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen in Sucraf, waarbij met meerdere serieuze partijen is gesproken over mogelijke inbreng. Deze gesprekken hebben tot dusver niet geleid tot concrete voorstellen. Het perspectief van een selectie voor een eventuele inbreng van nieuwe activiteiten plaats op basis van:
– Een aantrekkelijke waardepropositie voor Sucraf;
– Winstgevendheid en winst per aandeel;
– Verdere waardegroei op lange termijn.

Impact COVID-19
Zowel de overkoepelende Europese beurstoezichthouder ESMA als de Belgische beurstoezichthouder FSMA heeft beursfondsen aangeschreven en hen geadviseerd duidelijkheid te verstrekken over de effecten van COVID-19. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van COVID-19 sinds maart 2020 in een stroomversnelling is gekomen. COVID-19 vormt wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft – door de getroffen maatregelen het virus te beperken – een belangrijk negatieve impact op de Europese economie en het bedrijfsleven.

Gegeven de omstandigheid dat Sucraf geen operationele activiteiten ontplooit, heeft COVID-19 geen impact op diezelfde bedrijfsactiviteiten. Evenmin heeft COVID-19 impact op het verwachte resultaat 2020 dat – bij zeer lage kosten onder meer in verband met de beursnotering – naar verwachting licht negatief zal zijn. Sucraf onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe activiteiten binnen de beursgenoteerde vennootschap te ontplooien of te doen ontplooien. Het is mogelijk of waarschijnlijk dat de interesse van partijen om een beursgenoteerd te raken danwel activiteiten in te brengen in een beursgenoteerde onderneming in een onzeker economisch klimaat en bij dalende beurskoersen afnemen. Het gaat hier voor de goede orde om een indirect negatief effect.

Overige mededelingen
Op 27 september 2018 heeft Sucraf bekendgemaakt dat een oplossing was bereikt voor de impasse die was ontstaan door een groep ontevreden aandeelhouders. Daarbij hebben daarbij aangegeven dat zij hun bezwaren – na toelichtende gesprekken – introkken. In het jaarverslag 2018 staat daarover:

Sucraf is van mening dat het in het belang van de vennootschap en haar aandeelhouders is dat dit hoofdstuk wordt afgesloten. In dat kader heeft Sucraf ook verzocht aan FSMA om het op instigatie van klagende minderheidsaandeelhouders gestarte onderzoek af te ronden en te staken. Het onderzoek ging over drie in november 2015 door de grootaandeelhouder opgegeven effectenorders. Die orders waren overigens niet uitgevoerd en ook in de daaropvolgende vier handelsdagen is destijds niet in de aandelen Sucraf gehandeld.

FSMA heeft het onderzoek naar gang van zaken bij Sucraf in november 2015 nog niet stopgezet. De FSMA overweegt een sanctie op te leggen en de grootaandeelhouder wordt in de gelegenheid gesteld haar repliek te geven. Sucraf heeft recent per brief bij FSMA aangedrongen op stopzetting/intrekking van het onderzoek en een eventueel/mogelijk sanctievoornemen. Op
basis van de beschikbare gegevens bestaat geen basis voor het vaststellen van een overtreding en het op grond daarvan opleggen van een sanctie. Niet alleen heeft geen handel plaatsgevonden op de bewuste dagen (op meer dan 90% van de beursdagen vindt in de aandelen Sucraf geen handel plaats) en is er geen voordeel gehaald, bovendien kan worden vastgesteld dat de daarop volgende handel op normale wijze tot stand is gekomen. Het verzoek van Sucraf is ingegeven door de wens om de beursgenoteerde vennootschap Sucraf nieuw leven in te blazen, hetgeen in het belang is van alle stakeholders die bij Sucraf zijn betrokken.

Voor 2020 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau. Het jaarverslag over 2019 zal, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, in de eerste helft van april 2020 beschikbaar worden gesteld via de website van de vennootschap.