Update overname AA Circular


Cumulex heeft in haar persbericht van 3 maart jongstleden Cumulex aangegeven voornemens te zijn de verdere formaliteiten af te werken voor de overname van AA Circular BV. Cumulex heeft aangegeven ernaar te streven de transactie voor eind juni 2022 af te ronden. Thans informeren wij aandeelhouders dat het opstellen van de benodigde wettelijk vereiste documentatie iets meer tijd vergt. 

Cumulex is onveranderd positief over de overname en is voornemens om de transactie in het derde kwartaal definitief af te ronden. 

Cumulex publiceert jaarcijfers 2021

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2021 bekend. In 2021 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -65 duizend euro (2020: -29 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,12 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,23 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar door de kosten van de statutenwijziging en hogere accountantskosten.

Gedurende 2021 heeft het bestuur initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Begin 2021 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd. Onderdeel van deze statutenwijziging is de wijziging van de naam van Sucraf naar Cumulex. Voorts werd in het vierde kwartaal van 2021 bericht dat met grootaandeelhouder Value8 wordt gesproken over de aankoop van een 65%-belang in AA Circular. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. De jaaromzet van AA Circular bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA-marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Met de aankoop van AA Circular wordt Cumulex weer een beursfonds met substantiële en winstgevende activiteiten. Op de aandeelhoudersvergadering van 3 maart jl. zijn de principebesluiten voor de overname van AA Circular goedgekeurd. Cumulex is voornemens de daarvoor benodigde wettelijke formaliteiten de komende maanden verder af te ronden.

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2021 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 13 juni 2021 plaatsvinden.

Groen licht voor nieuwe toekomst voor Cumulex

Vergadering stemt in met alle agendapunten


Vandaag, donderdag 3 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda stonden de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris en de principebesluiten om AA Circular BV over te nemen en de financiële structuur te versterken. Alle agendapunten zijn met (afgerond) 100% aangenomen.
 
In de onderstaande tabel worden de stemuitslagen weergegeven. Op de vergadering waren in totaal 456.759 stemmen vertegenwoordigd, ofwel 83% van het uitstaande kapitaal (550.000 stemmen). Grootaandeelhouder Value8 (416.730 stemmen) heeft niet meegestemd bij agendapunten 2 en 3.

AgendapuntStemmen voorStemmen tegenOnthoudingen
1. Benoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris456.75810
2. Goedkeuring overname AA Circular BV40.02900
 
3. Verhoging van het eigen vermogen en versterking van de financiële structuur40.02810

Volgende stappen

In vervolg op de positieve principebesluiten bij agendapunt 2 en 3, is Cumulex voornemens de formaliteiten verder af te werken. Cumulex streeft ernaar de transactie voor eind juni 2022 af te ronden, waarbij tevens een nieuwe aandeelhoudersvergadering zal worden bijeengeroepen. Voor deze vergadering worden de wettelijk vereiste besluiten geagendeerd, inclusief de benodigde verslagen en waarborgen voor een juiste besluitvorming. 

Cumulex: voorstel inbreng activiteiten

Belangname in duurzaam bedrijf AA Circular

Cumulex heeft overeenstemming bereikt over de overname van 65 procent in AA Circular B.V. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Zoals reeds op 20 december jl. aangegeven, zal Cumulex het belang kopen tegen dezelfde prijs als waar tegen grootaandeelhouder Value8 het belang recent heeft verworven.

Op grond van de verwachte marktgroei, de gezonde winstgevendheid en de mogelijkheden voor add-on acquisities biedt de belangname in AA Circular voor Cumulex een aantrekkelijk perspectief op creatie van aandeelhouderswaarde. De voorgenomen transactie draagt direct bij aan een versterking van de vermogenspositie en aan de ontwikkeling van de winst per aandeel. De overname wordt gefinancierd met de uitgifte van een converteerbare obligatie.

Uitgaande van volledige conversie van de converteerbare obligatielening kan een pro forma (verwaterde) winst per aandeel worden berekend van circa 0,20 euro. Dit getal is slechts indicatief en gebaseerd op huidige inschattingen en aannames. Cumulex acht het te vroeg om een concrete winstverwachting voor 2022 uit te spreken.

Het voorstel tot overname van het 65 procent belang in AA Circular zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cumulex die op 3 maart 2022 zal plaatsvinden. Op de agenda van deze vergadering staat tevens het mandaat van een nieuwe commissaris geagendeerd alsmede een voorstel tot versterking van het eigen vermogen van Cumulex.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van Cumulex en de op deze website beschikbaar gestelde aandeelhouderscirculaire ten behoeve van de voorgestelde overname van het meerderheidsbelang in AA Circulair.

Cumulex NV
Grensstraat 7, 1831 Diegem
www.cumulex.be

Cumulex: mogelijke inbreng activiteiten

Interesse in duurzaam bedrijf AA Cicular

Hedenochtend heeft investeringsmaatschappij Value8 bekendgemaakt dat zij een belang heeft genomen van 65 procent in AA Circular B.V., dat actief is in totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt. Onder AA Circular valt Amovatiebedrijf Aalsmeer dat – met 45 medewerkers – al meer dan 30 jaar actief is in de Nederlandse amovatiemarkt. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent.

Cumulex is in gesprek met Value8 over de mogelijke inbreng van het belang in AA Circular in Cumulex. Beoogd wordt om een eventuele tranactie onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden te realiseren als waartegen Value8 het belang nu verwerft.
Gegeven de verwachte marktgroei, de gezonde winstgevendheid en de mogelijkheden voor add-on acquisities zou een belangname in AA Circular voor Cumulex een zeer positieve stap zijn. Cumulex heeft al eerder aangegeven te streven naar overname van of inbreng van operationele activiteiten, waarbij waardecreatie voor aandeelhouders een belangrijk criterium is.

Indien de gesprekken hierover met Value8 tot een positieve uitkomst leiden, zal het voorstel tot overname van het 65 procent belang in AA Circular worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cumulex.