Cumulex publiceert jaarcijfers 2022

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2022 bekend. In 2022 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -91 duizend euro (2021: -65 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,17 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,32 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar vanwege de hogere publicatie- en notariskosten  in verband met de voorgenomen acquisitie van AA Circular. 

Cumulex is voornemens om een 65 procentsbelang in AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. Op de aandeelhoudersvergadering van 19 februari jl. zijn de voorstellen tot de overname van AA Circular en de uitgifte van een converteerbare obligatie goedgekeurd. Voor de afronding van de transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. 

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2022 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 12 juni 2023 plaatsvinden.

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Cumulex N.V. deelt mede dat het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular is aangenomen in de recent (op donderdag 19 januari jl.) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook het voorstel tot uitgifte van een converteerbare lening is door aandeelhouders geaccordeerd. De vergadering heeft met algemene stemmen (100%) met de agendavoorstellen ingestemd. Het betrof de tweede aandeelhoudersvergadering waarin deze voorstellen werden behandeld. In de eerste vergadering (5 december 2022) werd het vereiste quorum niet gehaald. 

Voor het effectueren van de transactie is de definitieve goedkeuring van de bij AA Circular betrokken financiële instelling vereist. Op basis van de huidige informatie verwacht Cumulex dat de transactie dit kwartaal zal kunnen plaatsvinden. 

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Op 5 december jl. heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular, alsmede de uitgifte van een converteerbare lening. Alle agendapunten zijn met algemene stemmen (ofwel: unaniem) aangenomen. Omdat op deze vergadering het benodigde quorum niet is behaald, zal op 19 januari 2023 een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden. Op die vergadering is het quorumvereiste niet van toepassing.

Cumulex vraagt formele goedkeuring voor overname AA Circular

Op 5 december 2022 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Cumulex N.V. (hierna: Cumulex) plaatsvinden. In deze vergadering zal het voorstel tot overname van AA Circular en de financiering daarvan middels de uitgifte van een converteerbare obligatie ter goedkeuring aan aandeelhouders worden voorgelegd. Omdat het niet mogelijk is om op deze vergadering het benodigde quorum te halen, zal op 19 januari 2023 een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarbij het quorumvereiste niet van toepassing is. 

De transactie betreft de overname van 65 procent van het kapitaal in AA Circular B.V. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet over 2021 bedroeg ruim 7 miljoen euro met een EBITDA marge van circa 15 procent. Met de voorgenomen transactie verkrijgt Cumulex sinds lange tijd weer winstgevende activiteiten die direct bijdragen aan de ontwikkeling van de winst per aandeel.

Voor nadere informatie over de transactie wordt verwezen naar de agenda en de agendastukken op de website (cumulex.be) alsmede naar de eerder gepubliceerde persberichten en aandeelhouderscirculaire.  

Cumulex behaalt vrijwel gelijk halfjaarresultaat

Het Belgische beursfonds Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2022 een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 34 duizend euro negatief, vrijwel gelijk aan het resultaat over de eerste helft van 2021 (38 duizend euro negatief). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2022 0,06 euro negatief. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,3 miljoen euro). Aan de kostenzijde zijn kosten gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering.  

De inspanningen van Cumulex zijn gericht op het inbrengen of aankopen van operationele bedrijven met als doel waarde te creëren op lange termijn. In dat kader heeft Cumulex op 1 februari 2022 overeenstemming bereikt over de aankoop van AA Circular. AA Circulair is actief in de totaal-amovatie, renovatie-amovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Cumulex streeft ernaar de procesmatige stappen die voor de aankoop van AA Circular benodigd zijn, zo spoedig mogelijk te doorlopen en af te ronden.

Het halfjaarbericht 2022 van Cumulex is beschikbaar op de website van Cumulex. Cumulex NV