Cumulex: mogelijke inbreng activiteiten

Interesse in duurzaam bedrijf AA Cicular

Hedenochtend heeft investeringsmaatschappij Value8 bekendgemaakt dat zij een belang heeft genomen van 65 procent in AA Circular B.V., dat actief is in totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt. Onder AA Circular valt Amovatiebedrijf Aalsmeer dat – met 45 medewerkers – al meer dan 30 jaar actief is in de Nederlandse amovatiemarkt. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent.

Cumulex is in gesprek met Value8 over de mogelijke inbreng van het belang in AA Circular in Cumulex. Beoogd wordt om een eventuele tranactie onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden te realiseren als waartegen Value8 het belang nu verwerft.
Gegeven de verwachte marktgroei, de gezonde winstgevendheid en de mogelijkheden voor add-on acquisities zou een belangname in AA Circular voor Cumulex een zeer positieve stap zijn. Cumulex heeft al eerder aangegeven te streven naar overname van of inbreng van operationele activiteiten, waarbij waardecreatie voor aandeelhouders een belangrijk criterium is.

Indien de gesprekken hierover met Value8 tot een positieve uitkomst leiden, zal het voorstel tot overname van het 65 procent belang in AA Circular worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cumulex.

Cumulex publiceert halfjaarcijfers 2021

Over de eerste zes maanden van 2021 heeft Cumulex NV (voorheen Sucraf) een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 38 duizend euro negatief, tegen 14 duizend euro negatief een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2021 0,07 euro negatief. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,2 miljoen euro). Aan de kostenzijde zijn kosten gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering. Deze kosten worden sinds 2015 – onverplicht – door grootaandeelhouder Value8 gefinancierd.

Cumulex blijft streven naar een situatie waarin binnen Cumulex operationele activiteiten worden ondernomen en perspectief wordt gecreëerd van waardegroei op lange termijn. Cumulex is thans zelf actief op zoek naar mogelijke overnames die kunnen bijdragen aan de waardegroei van de onderneming. Voor geheel 2021 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau.

Het halfjaarbericht over 2021 is beschikbaar op de website van Cumulex.

Cumulex publiceert jaarcijfers 2020

Cumulex NV (voorheen Sucraf) maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2020 bekend. In 2020 heeft Cumulex N.V. – net als in boekjaar 2019 – een klein negatief resultaat behaald van -29 duizend euro. Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,01 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (- 2,16 miljoen euro). De door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2020 is vandaag op de website gepubliceerd.

Gedurende 2020 heeft het bestuur, ondanks de belemmeringen die verband houden met Covid-19, initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Hierover is met enkele partijen gesproken, maar deze gesprekken hebben tot dusver niet geleid tot concrete voorstellen.

Cumulex streeft naar de inbreng van activiteiten waarbij sprake is van een aantrekkelijke waardepropositie, een positief effect op winstgevendheid en winst per aandeel, en een gezond groeiperspectief op lange termijn.

In de op 16 februari jl. gehouden buitengewone aandeelhoudersvergaring hebben aandeelhouders unaniem ingestemd met de modernisering van de statuten en de wijziging van de statutaire naam naar Cumulex NV. De reguliere aandeelhoudersvergadering zal op 14 juni 2021 plaatsvinden.

Handel in aandelen Cumulex start op 1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 zal er officieel handel mogelijk zijn in aandelen Cumulex NV. Op 16 februari jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van Sucraf N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in Cumulex N.V.
Cumulex zal op Euronext Brussel worden verhandeld onder het symbool: CLEX met gelijkblijvende ISIN-code BE0003463685.

Aandeelhoudersvergadering stemt in met alle voorstellen

Sucraf deelt mede dat de op 16 februari gehouden algemene vergadering van aandeelhouders alle voorstellen heeft aangenomen. Dit betreft onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten, waaronder aanpassingen aan de huidige weten regelgeving alsmede de wijziging van de naam van de vennootschap in Cumulex.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de op de website gepubliceerde agenda met toelichting. Nadere technische informatie over de naamswijziging zal op een later moment worden gepubliceerd.