Cumulex publiceert jaarcijfers 2020

Cumulex NV (voorheen Sucraf) maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2020 bekend. In 2020 heeft Cumulex N.V. – net als in boekjaar 2019 – een klein negatief resultaat behaald van -29 duizend euro. Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,01 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (- 2,16 miljoen euro). De door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2020 is vandaag op de website gepubliceerd.

Gedurende 2020 heeft het bestuur, ondanks de belemmeringen die verband houden met Covid-19, initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Hierover is met enkele partijen gesproken, maar deze gesprekken hebben tot dusver niet geleid tot concrete voorstellen.

Cumulex streeft naar de inbreng van activiteiten waarbij sprake is van een aantrekkelijke waardepropositie, een positief effect op winstgevendheid en winst per aandeel, en een gezond groeiperspectief op lange termijn.

In de op 16 februari jl. gehouden buitengewone aandeelhoudersvergaring hebben aandeelhouders unaniem ingestemd met de modernisering van de statuten en de wijziging van de statutaire naam naar Cumulex NV. De reguliere aandeelhoudersvergadering zal op 14 juni 2021 plaatsvinden.

Handel in aandelen Cumulex start op 1 maart 2021

Met ingang van 1 maart 2021 zal er officieel handel mogelijk zijn in aandelen Cumulex NV. Op 16 februari jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van Sucraf N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in Cumulex N.V.
Cumulex zal op Euronext Brussel worden verhandeld onder het symbool: CLEX met gelijkblijvende ISIN-code BE0003463685.

Aandeelhoudersvergadering stemt in met alle voorstellen

Sucraf deelt mede dat de op 16 februari gehouden algemene vergadering van aandeelhouders alle voorstellen heeft aangenomen. Dit betreft onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten, waaronder aanpassingen aan de huidige weten regelgeving alsmede de wijziging van de naam van de vennootschap in Cumulex.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de op de website gepubliceerde agenda met toelichting. Nadere technische informatie over de naamswijziging zal op een later moment worden gepubliceerd.

Sucraf doet voorstel tot statutenwijziging

Sucraf deelt mede dat op 16 februari 2021 een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. Op de agenda staat onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten. De voorgestelde wijzigingen houden onder meer
verband met aanpassingen aan de huidige wet- en regelgeving. Voorts wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigen in Cumulex.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de gepubliceerde oproep en agenda. In verband met Covid zal de vergadering zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Nadere informatie over de effectuering van de statutenwijziging volgt na de te
houden aandeelhoudersvergadering.

Sucraf publiceert halfjaarcijfers

Over de eerste zes maanden van 2020 heeft Sucraf NV (Sucrerie et Raffinerie del’Afrique Centrale) een klein negatief resultaat behaald van 14 duizend euro negatief, tegen 12 duizend euro negatief een jaar eerder. Per aandeel kwam het netto resultaat
(afgerond) uit op -0,02 euro. Het eigen vermogen van Sucraf blijft fors negatief (-2,1 miljoen euro). Sucraf is er wederom in geslaagd de instandhoudingskosten van de beursgenoteerde vennootschap laag te houden. Aan de kostenzijde zijn kosten
gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering. Deze kosten worden sinds 2015 – onverplicht – door grootaandeelhouder Value8 gefinancierd.

Sucraf blijft streven naar een situatie waarin binnen Sucraf operationele activiteiten worden ondernomen en perspectief wordt gecreëerd van waardegroei op lange termijn. Begin 2020 heeft Sucraf met enkele serieuze partijen verkennende
gesprekken gevoerd. Deze constructieve gesprekken hebben niet geleid tot concrete vervolgstappen. Sucraf blijft streven naar het inbrengen van activiteiten. Voor geheel 2020 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau.

Het halfjaarbericht over 2020 is beschikbaar op de website van Sucraf