Cumulex vraagt formele goedkeuring voor overname AA Circular

Op 5 december 2022 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Cumulex N.V. (hierna: Cumulex) plaatsvinden. In deze vergadering zal het voorstel tot overname van AA Circular en de financiering daarvan middels de uitgifte van een converteerbare obligatie ter goedkeuring aan aandeelhouders worden voorgelegd. Omdat het niet mogelijk is om op deze vergadering het benodigde quorum te halen, zal op 19 januari 2023 een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarbij het quorumvereiste niet van toepassing is. 

De transactie betreft de overname van 65 procent van het kapitaal in AA Circular B.V. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet over 2021 bedroeg ruim 7 miljoen euro met een EBITDA marge van circa 15 procent. Met de voorgenomen transactie verkrijgt Cumulex sinds lange tijd weer winstgevende activiteiten die direct bijdragen aan de ontwikkeling van de winst per aandeel.

Voor nadere informatie over de transactie wordt verwezen naar de agenda en de agendastukken op de website (cumulex.be) alsmede naar de eerder gepubliceerde persberichten en aandeelhouderscirculaire.  

Cumulex behaalt vrijwel gelijk halfjaarresultaat

Het Belgische beursfonds Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2022 een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 34 duizend euro negatief, vrijwel gelijk aan het resultaat over de eerste helft van 2021 (38 duizend euro negatief). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2022 0,06 euro negatief. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,3 miljoen euro). Aan de kostenzijde zijn kosten gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering.  

De inspanningen van Cumulex zijn gericht op het inbrengen of aankopen van operationele bedrijven met als doel waarde te creëren op lange termijn. In dat kader heeft Cumulex op 1 februari 2022 overeenstemming bereikt over de aankoop van AA Circular. AA Circulair is actief in de totaal-amovatie, renovatie-amovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Cumulex streeft ernaar de procesmatige stappen die voor de aankoop van AA Circular benodigd zijn, zo spoedig mogelijk te doorlopen en af te ronden.

Het halfjaarbericht 2022 van Cumulex is beschikbaar op de website van Cumulex. Cumulex NV 

Update overname AA Circular


Cumulex heeft in haar persbericht van 3 maart jongstleden Cumulex aangegeven voornemens te zijn de verdere formaliteiten af te werken voor de overname van AA Circular BV. Cumulex heeft aangegeven ernaar te streven de transactie voor eind juni 2022 af te ronden. Thans informeren wij aandeelhouders dat het opstellen van de benodigde wettelijk vereiste documentatie iets meer tijd vergt. 

Cumulex is onveranderd positief over de overname en is voornemens om de transactie in het derde kwartaal definitief af te ronden. 

Cumulex publiceert jaarcijfers 2021

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2021 bekend. In 2021 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -65 duizend euro (2020: -29 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,12 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,23 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar door de kosten van de statutenwijziging en hogere accountantskosten.

Gedurende 2021 heeft het bestuur initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Begin 2021 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd. Onderdeel van deze statutenwijziging is de wijziging van de naam van Sucraf naar Cumulex. Voorts werd in het vierde kwartaal van 2021 bericht dat met grootaandeelhouder Value8 wordt gesproken over de aankoop van een 65%-belang in AA Circular. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. De jaaromzet van AA Circular bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA-marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Met de aankoop van AA Circular wordt Cumulex weer een beursfonds met substantiële en winstgevende activiteiten. Op de aandeelhoudersvergadering van 3 maart jl. zijn de principebesluiten voor de overname van AA Circular goedgekeurd. Cumulex is voornemens de daarvoor benodigde wettelijke formaliteiten de komende maanden verder af te ronden.

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2021 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 13 juni 2021 plaatsvinden.

Groen licht voor nieuwe toekomst voor Cumulex

Vergadering stemt in met alle agendapunten


Vandaag, donderdag 3 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda stonden de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris en de principebesluiten om AA Circular BV over te nemen en de financiële structuur te versterken. Alle agendapunten zijn met (afgerond) 100% aangenomen.
 
In de onderstaande tabel worden de stemuitslagen weergegeven. Op de vergadering waren in totaal 456.759 stemmen vertegenwoordigd, ofwel 83% van het uitstaande kapitaal (550.000 stemmen). Grootaandeelhouder Value8 (416.730 stemmen) heeft niet meegestemd bij agendapunten 2 en 3.

AgendapuntStemmen voorStemmen tegenOnthoudingen
1. Benoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris456.75810
2. Goedkeuring overname AA Circular BV40.02900
 
3. Verhoging van het eigen vermogen en versterking van de financiële structuur40.02810

Volgende stappen

In vervolg op de positieve principebesluiten bij agendapunt 2 en 3, is Cumulex voornemens de formaliteiten verder af te werken. Cumulex streeft ernaar de transactie voor eind juni 2022 af te ronden, waarbij tevens een nieuwe aandeelhoudersvergadering zal worden bijeengeroepen. Voor deze vergadering worden de wettelijk vereiste besluiten geagendeerd, inclusief de benodigde verslagen en waarborgen voor een juiste besluitvorming.