Cumulex publiceert jaarcijfers 2023

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2023 bekend. In 2023 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -76 duizend euro (2021: -91 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,14 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,4 miljoen euro).  

Ten aanzien van de voortgang van afronding van de overname van een 65 procentsbelang in AA Circular is de instemming van de financiële instelling van AA Circular nog niet verkregen. Cumulex acht het onwaarschijnlijk dat de benodigde goedkeuring op korte termijn zal worden verkregen. Om die reden heeft Cumulex besloten zich tevens te richten op andere mogelijke overnames, investeringen en activiteiten.  

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2023 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 10 juni 2024 plaatsvinden.

Cumulex publiceert halfjaarcijfers

Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2023 een resultaat behaald van -45 duizend euro negatief (2022: -35 duizend euro). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2023 -0,08 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,4 miljoen euro). De kosten betreffen onder andere administratie, jaarrekening, aandeelhoudersvergadering en de beursnotering. Er waren geen inkomsten uit bedrijfsactiviteiten.

Cumulex is onverminderd voornemens om 65 procent van AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. Voor de afronding van de transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. Deze is nog niet ontvangen.

Het halfjaarbericht 2023 van Cumulex is beschikbaar op de website van Cumulex.

Cumulex NV

Cumulex publiceert jaarcijfers 2022

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2022 bekend. In 2022 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -91 duizend euro (2021: -65 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,17 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,32 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar vanwege de hogere publicatie- en notariskosten  in verband met de voorgenomen acquisitie van AA Circular. 

Cumulex is voornemens om een 65 procentsbelang in AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. Op de aandeelhoudersvergadering van 19 februari jl. zijn de voorstellen tot de overname van AA Circular en de uitgifte van een converteerbare obligatie goedgekeurd. Voor de afronding van de transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. 

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2022 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 12 juni 2023 plaatsvinden.

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Cumulex N.V. deelt mede dat het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular is aangenomen in de recent (op donderdag 19 januari jl.) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook het voorstel tot uitgifte van een converteerbare lening is door aandeelhouders geaccordeerd. De vergadering heeft met algemene stemmen (100%) met de agendavoorstellen ingestemd. Het betrof de tweede aandeelhoudersvergadering waarin deze voorstellen werden behandeld. In de eerste vergadering (5 december 2022) werd het vereiste quorum niet gehaald. 

Voor het effectueren van de transactie is de definitieve goedkeuring van de bij AA Circular betrokken financiële instelling vereist. Op basis van de huidige informatie verwacht Cumulex dat de transactie dit kwartaal zal kunnen plaatsvinden. 

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Op 5 december jl. heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular, alsmede de uitgifte van een converteerbare lening. Alle agendapunten zijn met algemene stemmen (ofwel: unaniem) aangenomen. Omdat op deze vergadering het benodigde quorum niet is behaald, zal op 19 januari 2023 een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden. Op die vergadering is het quorumvereiste niet van toepassing.